تولیدات-شفت ها -خودرو- نیسان

تولیدات-شفت ها- صنایع خودرو-روا

تولیدات-شفت ها- صنایع خودرو-پیکان

تولیدات-شفت ها- صنایع خودرو-پراید