سنگ زنی داخلی:

سنگ زنی داخلی برای پرداخت سطوح داخلی قطعات مورد استفاده قرار می گیرد که توانایی ابعادی طبق جدول زیر می باشد:

قطر کارگیری

220mm

طول کارگیری

240mm