صافی سنج:

زمانی که می خواهیم بررسی کنیم که یک سطح برای هدفی مشخص مناسب می باشد صافی پارامتر مهمی محسوب می شود سطوح زبر معمولا سریعتر از سطوح صاف فرسوده و ساییده می شوند . دستگاه صافی سنج برای تعیین سریع و دقیق زبری سطح مورد استفاده قرار می گیرد که استانداردهای بین المللی مختلفی برای مشخصه صافی و زبری سطح وجود دارد که این شرکت با استفاده از پارامترهای مختلف صافی سطح (زبری سطح) از جمله Ra ، Rz ، Ry  و ... کلیه قطعات تولیدی را مورد بررسی قرارداده و بهترین روش های ماشینکاری را برای بدست آوردن صافی سطح بهتر انتخاب می کند.