پوینتینگ:

از مراحل جانبی دنده که نیاز به تجهیزات خاص دارد و بیشتر در جعبه دنده های متغیر دستی (جعبه دنده پراید ،پژو و ...) یا به عبارتی دنده های سنکرون کننده و کشویی ها مورد استفاده قرار می گیرد و باعث سهولت در درگیری دنده هایی می شود که حرکت کشویی وار در جعبه دنده دارند که توانایی ابعادی برای تولید طبق جدول زیر می باشد

قطر 400mm
مدول 5