راندینگ:

از جمله مراحل جانبی دنده می توان به مرحله راندینگ اشاره کرد که برای انتقال نیرو در گیربکسهای متغیر که حرکت کشویی دارند مورد استفاده قرار می گیرد،توانایی ابعادی برای مرحله راندینگ طبق جدول زیر می باشد

 
قطر 400
مدول