دستگاه اندازه گیری چرخ دنده

دستگاه اندازه گیری چرخ دنده از جمله دستگاه مورد نیاز در حین تولید جهت اندازه گیری پارامترهای مهم چرخ دنده جهت پیشگیری از خطاها و همچنین دستگاه مورد نیاز جهت انجام مهندسی معکوس می باشد،این دستگاه پارامترهای چرخ دنده را تا دقت 1 میکرون اندازه گیری می کند.