دستگاه تست صدای دنده

یکی از مراحل مهم بعد از اتمام مراحل تولید چرخ دنده و قبل از ورود به بازار یا کارخانجات تست صدای آن با ایجاد شرایط واقعی تحت نیروی مقاوم است تا ارتعاشات و صدای آ ن مورد آزمایش قرار گیرد، این آزمایش به صورت صد درصد برای قطعات خودرو انجام می گیرد.