استفاده از نرم افزارها

امروزه استفاده از نرم افزارها باعث افزایش  دقت تحلیلها شده و  توانسته خطاها را در تولید به حداقل برساند، شبیه سازی چرخ
دنده ها در نرم افزارها و ایجاد شرایط کارکرد آنها در یک محیط تحلیلی هزینه های تولید را کاهش داده و باعث شده چرخ دنده ای
کاملا دقیق تولید شود.