سنگ پروفیل دنده:

سنگ پروفیل از جمله مراحلی است که بعد از عملیات حرارتی انجام می شود و تغییرات ناشی از عملیات را برای چرخ دنده های بسیار حساس از بین می برد،سنگ دنده باعث کارکرد بسیار نرم و بهینه سازی عمر چرخ دنده  می شود.

قطر چرخ دنده

320mm
زاویه چرخ دنده ±45°
مدول چرخ دنده 6 ~ 0.5